פריט ידע נסתרות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כן נסתרות לא למיסטיקה 

נסתרות הוא הרגע שבו נחשף האדם לממד הפלאי שבמציאות, רגע המושג על ידי שילוב השכל והדמיון, בניגוד ל'מיסטיקה' שהיא מושגת על ידי כוחות דמיון הלוחמים בשכל ומבקשים להחליפו.

הנסתר מושג על ידי כוחות הדמיון והרגש האנושיים, כפי שכינו אותם הראשונים והמקובלים "כוח המדמה". כוח המדמה הוא כוח הקיים בנפשו של האדם, והאדם יכול להתנהג עמו בשלושה דרכים. א. לתת לכוח המדמה להתפרץ באפן שאיננו מבוקר על ידי השכל, לנהות אחריו גם אם הוא מוליך את האדם אל דרך רעה המרבה בפירוד, כדרכה של האלילות, הכישוף והמסטיקה. ב. להילחם מלחמת חורמה בכוח המדמה ולנסות לבערו מהאדם, ולהשליט באדם רק את הכוח השכלי, כדרכה של  הפילוסופיה היוונית והשכלת הנאורות החילונית. ג. לתת לכוח המדמה מקום במערכת החיים באפן מבוקר על ידי המוח, בחינת מוח שליט על הלב, כך שהשכל מנהיג את הכוח המדמה שיפעל וירבה טוב ואחדות, שיכיר בבריאה עצמה את הכוח האלוקי העומד בשורשה ומחייה אותה ויתפעל ממנו, כדרכה של תורה.


דע את אלהי אביך ורצונו לומר מקושר בלבך מציאותו כאלו אתה רואהו בעיניך ממש ואז זו נקרא הכרה, והפרש גדול בין מי שחושב בהשי"ת לפרקים ובין מי שחושב בו תמיד כרחוק מזרח ממערב ואי אפשר לפרש ההפרש כי דבר זה תלוי באבנתא דלבא וזה נקרא חכמת הנסתר.  שנסתר נקרא דבר שאין אדם יכול להבינו לחבירו כמו הטעם של המאכל שאי אפשר לספר לאדם שלא טעם טעם זה מעולם אי אפשר לפרש לו בדיבור איך ומה ונקרא זה דבר סתר. כך ענין אהבת הבורא ויראתו ית"ש אי אפשר לפרש לחבירו איך היא האהבה בלב וזה נקרא נסתר. אבל מה שהם קוראים נסתר חכמות הקבלה האיך הוא נסתר הלא כל מי שרוצה ללמוד הספר לפניו ואם אינו מבין הוא עם הארץ ולפני איש כזה גמרא ותוספות גם כן נקרא נסתר, אלא ענין הנסתרות שבכל הזהר וכתבי האריז"ל הכל בנוים ע"פ דביקות הבורא למי שזוכה להדבק ולהיות צופה במרכבה עליונה   (יושר דברי אמת קונטרסים קונטרס ראשון, בדילוג)

הגרש"ז זצ"ל היה שואל: במה השיגו אבותינו הקדושים וכל גדולי העולם ז"ל את מדרגתם? במה היה כחם יפה מכוחנו? והשיב: הם ידעו את הכח האדיר שבציורי הלב. הנה היצר הרע יודע היטב סוד זה וכל מלחמתו היא תמיד בציורים ודמיונות שבהם לוכד את לבו ולוכד אותנו ברשתו. לא נוכל להלחם נגדו כי אם בנשקו – דהיינו להרבות ציורים לצד הקדושה. (מכתב מאליהו חלק ד' עמ' 252)

דע כי השפע הזה השכלי. א. אילו היה שופע על הכוח ההגיוני בלבד, ואינו שופע ממנו מאומה על הכוח המדמה - הנה זה הוא סוג של  בעלי העיון. ב. ואם היה אותו השפע על שני הכוחות יחד כלומר: ההגיוני והמדמה -  הנה זה הוא סוג הנביאים. ג. ואם היה השפע על המדמה בלבד - הרי הסוג הזה הם מנהגי הממלכות מייסדי הדתות הקוסמים והמנחשים ובעלי החלומות הצודקים, וכן עושי הפלאות על ידי התחבולות המופלאות ומעשי הלהטים   (מורה הנבוכים חלק ב' פרק לז בדילוג)

מונחי השקפת הייחוד - שמימי ארצי
שמימי ארצי.png
שותפותרוח התורהמשכן בארץנסתרותחזוןהוויההשראהחיות.