פריט ידע משכן בארץ

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

השמים אינם היעד, תכליתם להתגשם בארץ

נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, זו מטרת הבריאה, כמו שכתבו חז"ל. כלומר, כל בריאת שמים וארץ היא כדי שהארץ תהיה משכנו של ה', ולא השמים. לבריאת השמים ללא הארץ, אין שום משמעות יהודית. רגע לפני מתן תורה, מבקשים המלאכים תנה הודך על השמים (שבת פח.). הקב"ה קורא למשה רבינו ומצווה: אחוז בכסא כבודי והשב להם. ומשה משיב – כלום יצר הרע יש ביניכם?. הוא גם שואל אותם על כל העניינים הארציים, שבלעדיהם אין תורה ואין מצוות. רצונה של תורה במצוות השמימיים, הוא דווקא בגלל העניינים הארציים. אין לראות בארץ מקום פחות ומרוחק, אלא אדרבה, היא-היא עיקר הרצון ומטרת הבריאה והתורה.

שעמד המשכן היו ישראל אומרים יבא דודי לגנו. באתי לגני לגנוני למקום שהוא עיקרי מתחלה וכי עיקר שכינה אינה בתחתונים היתה הה"ד (בראשית ג) וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום, כיון שחטא אדם נסתלקה השכינה לרקיע, עמד משה והורידה מן העליונים לתחתונים. אימתי שרתה השכינה בארץ ביום שהוקם המשכן שנאמר (שמות מ) ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן  (במדבר רבה נשא יג, בדילוג) עיקר בריאת כל העולמות וכל תולדותיהן היה לכוונת סוף המעשה, שהבורא ברוך הוא חפץ שיתפשט ויתפרסם מלכותו בעולם המעשה והגשמי. כי השי"ת מתענג מאוד ממה שעובדין אותו ישראל שהם מלובשין בחומר גשמי יותר מתענוג שמתענג מעבודת המלאכים וחיות ואופני הקודש כנודע. שהיא עיקר כוונת הבורא בציווי המשכן והמקדש להשרות שכינתו במקדש הפרטי שהוא האדם. ולזה האמור למעלה היתה כוונת הבריאה של כל העולמות כמו שכתוב סוף מעשה במחשבה תחלה, שהוא לעולם המעשה והגשמי שגם שם יומשך ויצומצם שכינתו יתברך. (מאור עינים בראשית, בדילוג)


מונחי השקפת הייחוד - שמימי ארצי
שמימי ארצי.png
שותפותרוח התורהמשכן בארץנסתרותחזוןהוויההשראהחיות.