פריט ידע מדרגת הדורות

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הדורות לא נופלים, כל דור מתייחד במדרגתו

מדרגת הדורות מלמדת כי אף שישנם שינויי מיקום בין הדורות ביחסי גובה ונמיכות, המסלול אינו חד-כיווני. לכל דור ולכל דרגה יש את מעלתם ואת בחינת האמת השייכת להם, אותה מוטל עליהם להוציא מן הכוח אל הפועל. כל מיקום ומדרגה צריכה להימדד ולהתפרש ביחס לאמות מידה ובחינות שונות.

בדברי רבותינו זיע"א מצינו בחינות שונות לאופן שבו יש להבין את מהלך הדורות על פני ציר הזמן. אם ראשונים בני מלאכים - אנחנו בני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים (שבת קיב:); לִבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחט סידקית (עירובין נג.); דורות ראשונים לעולם חכמתם שהם חכמים מחוכמים, דורות אמצעיים אינם כל כך, אחרונים חכמים מן הראשונים (ברית מנוחה הדרך השניה) מחד; שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח (ע"ז ט.); הלכתא כבתראי (סדר תנאים ואמוראים סימן כה) מאידך.

כלל הדורות כולם הם גם כן יחד קומה שלימה שהוא כלל קומת כנסת ישראל, החלוק גם כן כפי מדריגת הדורות שבעולם הזה ודור החביב מכל הדורות כדור המדבר הוא הלב וקודש קדשים שבכלל הקומה כולה. אף שהנפשות מתקטנים בכל דור, מכל מקום הנקודה שבלב נטהר בכל דור יותר. בכל דור ודור הקדושה הולכת ומתגלית יותר, הגם דהדורות מתקטנים כנודע, לפי שכבר נתגלו דברים שנגלו לקודמים, כנודע ממשל דננס על גבי ענק.

(ר' צדוק הכהן- ישראל קדושים אות ה, פרי צדיק ויחי. צדקת הצדיק אות רל"ח)