פריט ידע סיגול

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

והייתם לי סגולה לסגל את כל העמים כי סגולתי פזורה בכל הארץ

סיגול הוא ההוצאה מן הכוח אל הפועל את ה'מסוגלות' הגנוזה בכוח. עם ישראל הוא עם סגולה, וסגולתו היא יכולתו וחובתו לחשוף את הסגולה הנסתרת בכל העמים ובכללות הבריאה.

ה' ברא בצלמו את כל המין האנושי, ובחר בישראל להיות עם סגולתו. סגולת ישראל היא להיות ממלכת כהנים של כל המין האנושי, כהנים המורים את הדרך לכל הנבראים, שכאשר ילכו בה, יחשפו את הצלם האלוקי שבהם, ויעבדו כולם את ה' שכם אחד.

כל דבר בעולם בעצם מסגל ויכול להיות כלי שרת במלכות שמיים, בני ישראל נשלחו לעולם הזה על מנת לסגל את העולם ולהתאימו למלכות שמים.


והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. אף על פי שכל המין האנושי יקר אצלי מכל יתר הנמצאים השפלים, כי הוא לבדו המכוון בהם, כאמרם ז"ל חביב אדם שנברא בצלם (אבות ג, יד) מכל מקום אתם תהיו לי סגולה מכלם. כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא כלם בשם ה', ולעבדו שכם אחד, כמו שיהיה ענין ישראל לעתיד לבא, כאמרו ואתם כהני ה' תקראו (ישעיהו סא, ו) וכאמרו כי מציון תצא תורה (שם ב, ג) (ספורנו שמות יט, ה).

ניצוצי הקדושה גם להם יקרא סגולה. ואומרו כי לי כל הארץ, כאן רמז שיש לו סגולה מפוזרת בכל הארץ. וזה טעם פיזור ישראל בד' רוחות העולם לחזר אחר הסגולה שהיא אבידתם (אור החיים שם).

בני ישראל נשתלחו בעולם הזה לפרסם כבודו ית' בעולם, ונשתלחו לעולם רק לתקן הכל כמו שכתוב כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. (שפת אמת בלק, בדילוג).